Allemannsretten

Friluftsloven gir rett til fri ferdsel og opphold i utmark. Den gir oss rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka, sykle, ake og ri på stier og veier.

Allemannsretten gir rett til å raste og telte i utmark, men ikke nærmere enn 150 m fra hus eller hytte. Utmark er all udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge. Som brukere av allemannsretten har vi også plikter. Vi skal opptre hensynsfullt og varsomt uten å forårsake skade eller ulempe for eier, bruker, natur, husdyr eller vilt. På mange kart er det markert badeplasser som ikke er skiltet eller tilrettelagt. Du er selv ansvarlig for å undersøke om disse kan benyttes i henhold til de nevnte lovene. Det samme gjelder markerte teltplasser. Vær nøye med å rydde raste- eller teltplassen når du drar. Avfall tar du med deg. Man skal også være varsom med ild og ikke tenne bål nær skog i tiden 15. april til 15. september.