Kartlagte friluftsområder
Naturbase

Arbeidet med å kartlegge og verdsette kommunenes friluftslivsområder er ferdig! Vi jobber nå med å ferdigstille endringer som kom inn etter høring og gjøre nødvendige kommunale vedtak.

Kartlegging av friluftslivsområder - en nasjonal satsing!
Klima- og miljødepartementet har satt som mål at alle landets kommuner skal ha kartlagt sine friluftslivsområder innen utgangen av 2018. Nordland fylkeskommune var ansvarlig for koordineringen av friluftslivskartlegginga mellom kommunene i Nordland fylke. Flere kommuner i Nordland er ferdig med sin førstegangs kartlegging og resultatet ligger nå ute på naturbase.no under temalaget "Kartlagte friluftslivsområder".

Hvordan finne frem i Naturbase:

1. Trykk "Vis kartlagsliste" oppe til venstre.

2. Hak av for "Kartlagte friluftsområder".

3. Zoom inn på kartet.

4. Trykk på liten grønn firkant "jeg vil" oppe på kartets venstre side.

5. Trykk på "finn data i kartet" og trykk på det område du ønsker informasjon om.

6. I venstre marg kommer området du har trykket på opp.

7. Nå kommer tilgjengelig informasjon opp.

8. Trykk "Faktaark" for deltaljert informasjon om verdisettingen på det aktuelle området.

Hvorfor kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder? 
Temakartet, som er en statusoversikt over dagens friluftslivsområder, har ingen juridiske bindinger men er et rent kunnskapsgrunnlag som skal benyttes i kommunal planlegging og saksbehandling, i avveining mellom ulike interesser og til utviklingsoppgaver innen friluftsliv. Det er tegnet inn områder, ikke stier og løyper. Der stiene er områder i seg selv er de tegnet inn som "korridorer" i terrenget.

Verdi A, B eller C
Verdivurderingen er gjort etter 13 kriterier, og hvert område er gitt en av verdiene A (svært viktig), B (viktig) eller C (registrert friluftsområde). Kvaliteter som gir en høy verdi kan være hvis området har mye bruk, eller mange spesielle opplevelseskvaliteter. Videre vil også områder med lang tradisjon som turmål, mindre områder som har viktig funksjon som atkomstsone, eller områder som er godt tilrettelagt for funksjonshemmede verdsettes høyt. Små eller store områder som er spesielt godt egnet for enkeltaktiviteter som det ikke finnes alternativer til er også verdifulle.

Om arbeidet med kartlegging og verdsetting
Vesterålen friluftsråd har ledet arbeidet i samarbeid med lokale arbeidsgrupper i seks av friluftsrådets medlemskommuner: Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Lag, foreninger og lokale kjentfolk har bidratt med sin kunnskap i arbeidet. Kartleggingen er gjort i tråd med Miljødirektoratets veileder: M98, Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, som du kan finne her